Frigidaire GLTT 23V8 A rokasgrāmata

Frigidaire GLTT 23V8 A
(1)
  • Lapu skaits: 36
  • Faila tips: PDF
Congratulations on the purchase of your new refrigerator. With proper care, it will provide you with many years of dependable operation.
Please read this Use and Care manual completely before operating your refrigerator. It contains the necessary information to ensure safe,
efficient operation. Please note the model number and serial number located on the inside of your refrigerator. If a problem arises, both of
these numbers will be required to obtain service.
Felicitaciones por la compra de su nuevo refrigerador. Con el debido cuidado, le dará muchos años de excelente servicio. Lea este manual
antes de poner a funcionar su refrigerador, ya que contiene toda la información necesaria para que su unidad funcione segura y
eficientemente. Tome nota de los números de modelo y de serie en el interior de su refrigerador. Si surge algún problema, necesitará
dichos números para conseguir servicio.
Félicitations pour l’achat de votre nouveau réfrigérateur. Avec un entretien approprié, il vous offrira de nombreuses années de
fonctionnement sans souci. Lisez ce guide dans son intégralité avant d’utiliser votre réfrigérateur. Il contient tous les renseignements
nécessaires pour assurer son fonctionnement efficace en toute sécurité. Veuillez noter le numéro du modèle et le numéro de série qui se
trouvent à l’intérieur de votre réfrigérateur. Ces deux numéros vous seront demandés lors de toute intervention de dépannage.
Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihres neuen Kühlschranks, dessen Funktionstüchtigkeit bei richtiger Pflege für viele Jahre zuverlässig
gewährleistet ist. Bitte lesen Sie diese Gebrauchs- und Pflegeanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Kühlschrank in Betrieb nehmen.
Sie enthält die benötigten Informationen, die den sicheren und einwandfreien Betrieb sicherstellt. Die Modell- und Seriennummer finden
Sie auf der Innenseite Ihres Kühlschranks. Beide Nummern werden benötigt, falls irgendwelche Probleme Service-Arbeiten erforderlich
machen sollten.
Óõã÷áñçôÞñéá ãéá ôçí áãïñÜ ôïõ êáéíïýñãéïõ óáò øõãåßïõ. Ìå ôç óùóôÞ öñïíôßäá, èá óáò ðáñÝ÷åé ðïëëÜ ÷ñüíéá áîéüðéóôçò ëåéôïõñãßáò.
Ðñéí èÝóåôå ôï øõãåßï óå ëåéôïõñãßá, ðáñáêáëþ äéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ ôï åã÷åéñßäéï ÷ñÞóçò êáé óõíôÞñçóçò. ÐåñéÝ÷åé ôéò áðáñáßôçôåò
ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åîáóöÜëéóç áóöáëïýò êáé áðïôåëåóìáôéêÞò ëåéôïõñãßáò. Ðáñáêáëþ óçìåéþóôå ôïí áñéèìü ôïõ ìïíôÝëïõ êáé ôïí
óåéñéáêü áñéèìü ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôï åóùôåñéêü ôïõ øõãåßïõ óáò. Áí ðáñïõóéáóôåß ïðïéïäÞðïôå ðñüâëçìá, èá óáò ÷ñåéáóôïýí ïé
äýï áõôïß áñéèìïß ãéá íá ëÜâåôå ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç.

¬¿¥· {Z áø²¥Z ã \ZÂÀ æë¦Z y ß ®Â qÂ æ¤£ÀûZ æ£®Z Ú¿/|¬¬¨Z ߥë¦ ß¡Z® ú ßÉÀÁ

ã¿´ å¥Z \£¾·ûZ ú {Â¥© äÇ/æë¦Z áø² á¤ Z¬Ã Z v£¿·¥êZz æ£®Z áÃd ú oëêZ ç®Ã/äþ

æ¾¼² {~ ]z¬ æ£ ö /æë¦Z áZd ãdÂÂûZ á±¾±ûZ â®Zz ádÂûZ âf ãz¬ ç®Ã/÷£¦ûZz ãðZ áø²¥Z ß

/æ¬ªZ ú ß³ á~ ã ãÿ®Z ã ßÀ ̾µ qÂ

Frigidaire GLTT 23V8 A

Vajadzīga palīdzība?

Jautājumu skaits: 0

Vai jums ir jautājums par Frigidaire GLTT 23V8 A vai vajag palīdzību? Uzdod savu jautājumu šeit. Skaidri un visaptveroši raksturojiet problēmu un savu jautājumu. Jo precīzāk raksturosiet savu problēmu un jautājumu, jo vieglāk būs citiem Frigidaire GLTT 23V8 A īpašniekiem pareizi atbildēt uz tiem.

Skatiet Frigidaire GLTT 23V8 A rokasgrāmatu šeit, bez maksas. Šī rokasgrāmata ietilpst kategorijā Ledusskapji, un to novērtēja 1 cilvēki vidēji ar 7.4. Šī rokasgrāmata ir pieejama šādās valodās: Angļu. Vai jums ir jautājums par Frigidaire GLTT 23V8 A vai vajag palīdzību? Uzdod savu jautājumu šeit

Frigidaire GLTT 23V8 A specifikācijas

Vispārīgi
Zīmols Frigidaire
Modelis GLTT 23V8 A
Produkts Ledusskapis
Valoda Angļu
Faila tips PDF

Bieži uzdotie jautājumi

Zemāk ir atrodami bieži uzdotos jautājumus par Frigidaire GLTT 23V8 A.

Vai jūsu jautājums nav uzskaitīts? Uzdod savu jautājumu šeit