Indesit T 175 GAS rokasgrāmata

Indesit T 175 GAS
(1)
  • Lapu skaits: 10
  • Faila tips: PDF

Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

ÄÂÓÕÄÂÅÐÍÛÉ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ
Ñîäåðæàíèå
Áåçîïàñíîñòü õîðîøàÿ ïðèâû÷êà, 2
Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
Óòèëèçàöèÿ
Óñòàíîâêà è âêëþ÷åíèå, 3
Âåíòèëÿöèÿ
Íå ðàñïîëàãàéòå âáëèçè èñòî÷íèêîâ òåïëà
Âûðàâíèâàíèå
Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè
Îïèñàíèå èçäåëèÿ, 4
Îáùèé âèä
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Èñïîëüçîâàíèå õîëîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ, 5
Èñïîëüçîâàíèå ìîðîçèëüíîãî îòäåëåíèÿ, 6
Ðåêîìåíäàöèè ïî ýêîíîìèè
ýëåêòðîýíåðãèè, 7
Îáñëóæèâàíèå è óõîä, 8
Ðàçìîðàæèâàíèå
Ðàçìîðàæèâàíèå õîëîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ðàçìîðàæèâàíèå ìîðîçèëüíîãî îòäåëåíèÿ
Îáñëóæèâàíèå è óõîä
Çàìåíà ëàìïû îñâåùåíèÿ
Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ, 9
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, 10
Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ âíîñèòü
èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ è êîìïëåêòàöèþ, íå óõóäøàþùèå
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ïðèáîðà.
- íåêîòîðûå ïàðàìåòðû, ïðèâåäåííûå â ýòîé èíñòðóêöèè, ÿâëÿþòñÿ
îðèåíòèðîâî÷íûìè;
- ïðîèçâîäèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà íåçíà÷èòåëüíûå îòêëîíåíèÿ îò
óêàçàííûõ âåëè÷èí.
CIS
CIS
ÐÓÑÑÊÈÉ, 1
GB
ENGLISH, 11
1

T 175GA

20

Assistance

GB
Before calling for Service center:
- check if the malfunction can be solved on your own (see
Troubleshooting);
-if after all the checks, the appliance still does not operate or
the problem persist, call the nearest Service centre.
Communicating:
- appliance model;
- serial number;
this information can be found on the data
plate located on the bottom left side of the
refrigerator compartment.
- type of malfunction.

T175GA

19506875200
Reversible doors
1
2
3
4
5

T 175GA S

T 175GA.R6

T 175GA S.R6

Indesit T 175 GAS

Vajadzīga palīdzība?

Jautājumu skaits: 0

Vai jums ir jautājums par Indesit T 175 GAS vai vajag palīdzību? Uzdod savu jautājumu šeit. Skaidri un visaptveroši raksturojiet problēmu un savu jautājumu. Jo precīzāk raksturosiet savu problēmu un jautājumu, jo vieglāk būs citiem Indesit T 175 GAS īpašniekiem pareizi atbildēt uz tiem.

Skatiet Indesit T 175 GAS rokasgrāmatu šeit, bez maksas. Šī rokasgrāmata ietilpst kategorijā Ledusskapji, un to novērtēja 1 cilvēki vidēji ar 6.1. Šī rokasgrāmata ir pieejama šādās valodās: Angļu. Vai jums ir jautājums par Indesit T 175 GAS vai vajag palīdzību? Uzdod savu jautājumu šeit

Indesit T 175 GAS specifikācijas

Vispārīgi
Zīmols Indesit
Modelis T 175 GAS
Produkts Ledusskapis
Valoda Angļu
Faila tips PDF

Bieži uzdotie jautājumi

Zemāk ir atrodami bieži uzdotos jautājumus par Indesit T 175 GAS.

Vai jūsu jautājums nav uzskaitīts? Uzdod savu jautājumu šeit