Philips 47PFL5604H rokasgrāmata

Philips 47PFL5604H
(1)
  • Lapu skaits: 54
  • Faila tips: PDF
 
 
  !
"#$%$  &'' ()%$*+),#
-%.+/%$  !  ,+$*0)#)
1$*2$% &!' ()%$)+%$3
4)*$  %)$%%5*$6
7)2 !&&  +$%$+
8$* ! *29)$*6$
1$*3 '! /:*6;*6
<==>?@ &!!! A=BCDEFGHIEGJFCD
K$L$),.  M*L*N#.
"#$%$ !!!'' 6
M$*3 '''
M$$ '' O2)P3
QRSTUV W''!'!' )$
($#$ !'&' )$
($*$ '!! )$
(X2/(X2/)  Y+Z;++)$
O3$*3 !&' [$*22
O) !!' ()%$$2$
\)%$ ]&]&] \),)$^+)3%L_`P)$,;[1
\)$ '& a$2$3$[.
_)2b*$ ] 
&'!
;+$
;+)$
cdTT e f] gh712*
ijk W&    ()%$*+),#
7)#*%)  &' ,+$*0)#)
7)#*l$ &! )%$*%
4+$m$  `96)*))$$))$2*+$$
**4+$m$
7# '! ()%$$2$
77n,7#,,$ ! 7n,8*,$6`$69$6X
8$*
`:%L !&&! op$$2$
h*3q*3)2 [*$O)r&&
[*$O$)*$_$O)r
'&
6
O$)*$$
stuV ]]]'
www.philips.com/support
Model
Serial
`*6)2$)*)$2)6+g8)+3$3*6)2$)*vnnng++g)2++)g
Philips 47PFL5604H

Vajadzīga palīdzība?

Jautājumu skaits: 0

Vai jums ir jautājums par Philips 47PFL5604H vai vajag palīdzību? Uzdod savu jautājumu šeit. Skaidri un visaptveroši raksturojiet problēmu un savu jautājumu. Jo precīzāk raksturosiet savu problēmu un jautājumu, jo vieglāk būs citiem Philips 47PFL5604H īpašniekiem pareizi atbildēt uz tiem.

Skatiet Philips 47PFL5604H rokasgrāmatu šeit, bez maksas. Šī rokasgrāmata ietilpst kategorijā LCD TV, un to novērtēja 1 cilvēki vidēji ar 5.8. Šī rokasgrāmata ir pieejama šādās valodās: Latviešu Valoda. Vai jums ir jautājums par Philips 47PFL5604H vai vajag palīdzību? Uzdod savu jautājumu šeit

Philips 47PFL5604H specifikācijas

Vispārīgi
Zīmols Philips
Modelis 47PFL5604H
Produkts LCD TV
EAN 8712581464363
Valoda Latviešu Valoda
Faila tips PDF

Bieži uzdotie jautājumi

Zemāk ir atrodami bieži uzdotos jautājumus par Philips 47PFL5604H.

Vai jūsu jautājums nav uzskaitīts? Uzdod savu jautājumu šeit